مسجد امام محمد باقر(ع)تلفن: 09191307065
ایمیل:
آدرس: شهرک صدرا مسجد امام محمد باقر