زینبیهتلفن: 09126907019 - 22694971
ایمیل:
آدرس: خ آذربایجان، بین فروردین و اردیبهشت، حسینیه ننه کرانی ها(اردبیلی ها)