مسجد آیت الله فومنی(ره)تلفن: 33523104
ایمیل:
آدرس: م خراسان، خ خراسان، ک مسجد آیت اله فومنی، جنب مسجد، مؤسسه مهدقرآن