مسجد حوریتلفن: 33553729 - 09127023523
ایمیل:
آدرس: میدان قیام - بلوار قیام - مسجد حوری