مهد قرآن کرمانتلفن: 034-13316941
ایمیل:
آدرس: کرمان - خ شهید مطهری –حد فاصل چهار راه مسجد قائم و فلکه فابریک ک چهل و هفتم غربی 2