معرفی / تاریخچهاطلاعات تماس:

همراه : 9143621503
ثابت: 044-34263484
آدرس: آذربایجان غربی - شهرستان چالدران - میدان شهید زاهد - خ شهید زاهد - مهدقرآن الزهراء 
کدپستی:5871713183