قوانین شرکت در آزمون سراسری ترنم وحی

1- حافظ کل قرآن باشند.
2- به ترجمه نسبی قرآن درحد 9جلد کتاب مفاهیم مسلط باشند.
3- با تدبر نسبی در آیات قرآن درحد پاسخگویی به سؤالات تدبر با توجه به مفهوم آشنا باشند.
4- عضو مؤسسه مهد قرآن باشند.
تبصره1: حافظانی که بیش از نیمی از حفظ قرآن را در کلاسهای مؤسسه انجام داده باشند عضو مؤسسه محسوب میشوند. تبصره2: مربیان، مدیران، داوران و حافظان کل قرآن که حفظ خود را در غیر از مؤسسه انجام داده اند ولی به مدت حداقل 1 سال در مراکز مهد قرآن مشغول خدمت میباشند نیز عضو مؤسسه محسوب میشوند.
5- قبلا در آزمون حفظ کل قرآن مؤسسه، گواهینامه دریافت نکرده باشند. تبصره1: حافظانی که یکبار در آزمون کشوری قبول شده و گواهینامه و هدیه دریافت کرده اند مجاز به شرکت در آزمون سالهای بعد نیستند. تبصره2: حافظانی که در مرحله مقدماتی در استانها قبول نمیشوند، سال بعد باید مجدداً در آزمون شرکت کنند. تبصره3: حافظانی که در مرحله کشوری قبول نمیشوند فقط برای یک دوره دیگر میتوانند در آزمون کشوری شرکت کنند. تبصره4: حافظانی که 2 دوره در آزمون کشوری قبول نمیشوند، می بایست در آزمون سه مرحله ای شرکت کنند. تبصره5‌: حافظانی که در یک دوره در آزمون مرحله کشوری قبول نمیشوند، سال بعد باید مجددا هم در آزمون کتبی و هم در آزمون شفاهی شرکت کنند.
شرایط فوق را مطالعه نموده و قبول دارم.